Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie

Nowe zasady organziacji wycieczek szkolnych odwiosny?

Utworzono: 25-01-2018

 Mamy styczeń 2018 roku i jesteśmy juz pół roku po reformie szkolnictwa więc czas dostosować wszystkie przepisy do nowych realiów. Ministerstwo pochyliło się nad tematem organziacji wycieczek i biwaków szkolnych. oto podstawowe założenia:

Nowy projekt Rozporządzenia  Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 4.01.2018 w sprawie warunków i sposobu organizacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki nie wszystkim przypadnie do gustu.

Zmienia pewne zasady w organizacji wycieczek szkolnych, biwaków i zielonych szkół i nie odnosi się do organizacji wypoczynku letniego.

Zakłada że szkoła bedzie mogła współdziałać  ze stowarzyszeniami, i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznastwo i turystyka. 

Nadrzędnym celem tego projektu jest dostosowanie ustawy do nowej sytuacji po reformie oświaty. Znika z ustawy pojęcie „imprezy”, które do tej pory budziło duże kontrowersje wśród organizatorów turystyki, stojących na stanowisku iż podlega ona „Ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.”  

Najważniejsze zmiany:

Zrezygnowano z pojęcia Imprezy turystycznej, określania zajęć „lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych”

Zastąpiono pojęcie „upowszechniania wypoczynku” na rzecz „upowszechniania aktywności fizycznej”

Zastąpiono pojęcie „przeciwdziałanie patologii społecznej” pojęciem „przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym”

Zachowano możliwość łączenia funkcji przez wychowawcę jako kierownika wycieczki i wychowawcy.

Uzupełniono przepisy bezpieczeństwa o konieczność stosowania się do zasad ustalonych przez organy zarządzające danym terenem np.  regulaminy Parków Narodowych , tras turystycznych czy szlaków itp.

Ustalono trzy formy Krajoznawstwa i turystyki:

1.       Wycieczki przedmiotowe – jako form uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego lub nauczania zajęć edukacyjnych dopuszczonych w danym przedszkolu lub szkole

2.       Wycieczki krajoznawczo-turystyczne   nie wymagające przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem

3.       Specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych wymagających od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem

 Co do samej wycieczki:

Kierownikiem wycieczki może być tylko osoba będąca pracownikiem pedagogicznym szkoły wyznaczona przez dyrektora. Nie może nim być już osoba, która posiada kurs kierownika wycieczek szkolnych a nie jest pracownikiem szkoły – czynnym nauczycielem. Motywowano to brakiem kontroli nad firmami organizującymi kursy kierownika kolonii oraz niejasnymi przepisami.

Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczniów rodziców i opiekunów z nim oraz z informuje o celu kosztach itp. Sam dysponuje środkami i rozlicza wycieczkę  i spisuje  sprawozdanie po wycieczce (wedle statutu szkoły).

Opiekunem może być osoba nie będąca pracownikiem szkoły np. rodzic, jednakże musi przedłożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – analogicznie jak wychowawca kolonijny (pytanie kto zapłaci za te  zaświadczenie ponieważ obecnie kosztuje około 30 zł)

Zrezygnowano z określania sposobu finansowania  wycieczek ze środków pozabudżetowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansowaniu zadań oświatowych – są one w pełni finansowane z przez jednostki samorządu terytorialnego.  Ponadto wskazano, iż środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych takich jak wynagrodzenie nauczycieli podczas organizowania krajoznawstwa i turystyki, o których mowa w ww. ustawie – Prawo oświatowe, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.   

Rozporządzenie nie wyjaśnia, czy  nauczyciele lub szkoły będą mogły organizować obozy lub kolonie letnie i na jakich zasadach.

Zastanawiające jest jak rozporządzenie wpłynie na organizację przez szkoły i przedszkola wycieczek tematycznych i o ile wzrosną koszty takiej wycieczki?

Dodatkowy obowiązek przedłożenia przez rodzica zaświadczenia o niekaralności zwiększa bezpieczeństwo dzieci ale ustawodawca nie przewiduje zwolnienia osób starających się o nie z opłat.

Nie wiemy czy i kiedy proponowane zmiany wejdą w takim kształcie, jednak zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc w organizacji wycieczki do Runowa. 

Propozycje pobytu wraz z gotowym programem na biwaku w Runowie.

Informacje uzyskane w toku konsultacji społecznych. 

Jakub Rutkiewicz kontakt 602445113 

Nowe zasady organziacji wycieczek szkolnych odwiosny?
Nowe zasady organziacji wycieczek szkolnych odwiosny?
Nowe zasady organziacji wycieczek szkolnych odwiosny?

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF