Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie

WDROŻONE PROCEDURY W DOBIE COVID-19

Bezpieczeństwo nszych Klientów i Pracowników jest najważniejsze !!!

Utworzono: 07-05-2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 WDROŻONE W PAŁACU POD BOCIANIM GNIAZDEM W RUNOWIE

 

·  Na terenie obiektu umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i stosowne instrukcje

·  Zapewnia się możliwość zakupu maseczek ochronnych w biurze obiektu

·  Wywieszono w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki

·  Codzienne prace porządkowe wykonuje się, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym    blatów oraz często dotykanych powierzchni nie rzadziej niż co godzinę.

·  Możliwość użytkowania sal konferencyjnych ustala się na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby)

·  Po każdym kliencie odbywa się precyzyjne sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia

·  Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji.

· Systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu odbywa się w wyznaczonych zakresach czasowych.

·  Posiłki podawane są wyłącznie do pokoju lub na wynos.

· Na terenie wyznaczono osobne strefy rekreacyjne dla gości obiektu, do indywidualnego użytkowania w wyznaczonych strefach czasowych.

· Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

· Umieszczono na Tablicy Informacyjnej obiektu ważne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

·  Wszyscy Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed zakażeniem, minimalizowania ryzyka zakażenia, postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF